سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸

زبان آموزان برتر (تاپ) در ترم تابستان۹۸

موسسه بوعلی سينا پس از اتمام ترم تابستان۹۸ اقدام به معرفی زبان آموزان برتر (تاپ) در هر يك از واحدها نمود

موسسه بوعلی سينا پس از اتمام ترم تابستان۹۸ اقدام به معرفی زبان آموزان برتر (تاپ) در هر يك از واحدها نموده كه با مراجعه به هريك از شعبات ميتوانيد اين نفرات را مشاهده نماييد:

واحد سينا ۲

واحد بوعلی ۲

واحد سينا مركزی

واحد بوعلی مركزی