چهارشنبه، ۱۳ تیر ۱۳۹۷

زبان آموزان برتر (تاپ) در ترم بهار۹۷

موسسه بوعلی سينا پس از اتمام ترم بهار۹۷ اقدام به معرفی زبان آموزان برتر (تاپ) در هر يك از واحدها نمود

موسسه بوعلی سينا پس از اتمام ترم بهار۹۷ اقدام به معرفی زبان آموزان برتر (تاپ) در هر يك از واحدها نموده كه با مراجعه به هريك از شعبات ميتوانيد اين نفرات را مشاهده نماييد:

واحد سينا ۲

واحد بوعلی ۲

واحد سينا مركزی

واحد بوعلی مركزی