چهارشنبه، ۶ دی ۱۳۹۶

زبان آموزان برتر (تاپ) در ترم پاییز۹۶

موسسه بوعلی سينا پس از اتمام ترم پاییز۹۶ اقدام به معرفی زبان آموزان برتر (تاپ) در هر يك از واحدها نمود

موسسه بوعلی سينا پس از اتمام ترم پاییز۹۶ اقدام به معرفی زبان آموزان برتر (تاپ) در هر يك از واحدها نموده كه با مراجعه به هريك از شعبات ميتوانيد اين نفرات را مشاهده نماييد:

واحد سينا ۲

واحد بوعلی ۲

واحد سينا مركزی

واحد بوعلی مركزی