پنجشنبه، ۶ دی ۱۳۹۷

شعبه بوعلی ۲ (خواهران ۲۲بهمن)

اسامي زبان آموزان برتر(تاپ)ترم پاییز۹۷ واحد بوعلی ۲(شعبه خواهران بلوار۲۲ بهمن)

اسامی زبان آموزان برتر(تاپ) ترم پاییز۹۷ به شرح ذيل ميباشد: