سه شنبه، ۶ فروردین ۱۳۹۸

شعبه سينا ۲ (برادران ۲۲ بهمن)

اسامي زبان آموزان برتر(تاپ)ترم زمستان۹۷ واحد سينا۲(برادران ۲۲بهمن)
 اسامی زبان آموزان برتر(تاپ) ترم زمستان۹۷ به شرح ذيل ميباشد: