سه شنبه، ۶ شهریور ۱۳۹۷

شعبه سينا ۲ (برادران ۲۲ بهمن)

اسامي زبان آموزان برتر(تاپ)ترم تابستان۹۷ واحد سينا۲(برادران ۲۲بهمن)
 اسامی زبان آموزان برتر(تاپ) ترم تابستان۹۷ به شرح ذيل ميباشد: