چهارشنبه، ۸ فروردین ۱۳۹۷

شعبه بوعلی مركزی (خواهران فرخی)

اسامي زبان آموزان برتر(تاپ)ترم زمستان۹۶ واحد بوعلی مركزی(شعبه خواهران خيابان فرخی)

اسامي زبان آموزان برتر(تاپ) ترم زمستان۹۶ به شرح ذيل ميباشد: