پنجشنبه، ۶ دی ۱۳۹۷

شعبه بوعلی مركزی (خواهران فرخی)

اسامي زبان آموزان برتر(تاپ)ترم پاییز۹۷ واحد بوعلی مركزی(شعبه خواهران خيابان فرخی)

اسامی زبان آموزان برتر(تاپ) ترم پاییز۹۷ به شرح ذيل ميباشد: