سه شنبه، ۶ فروردین ۱۳۹۸

شعبه بوعلی مركزی (خواهران فرخی)

اسامي زبان آموزان برتر(تاپ)ترم زمستان۹۷ واحد بوعلی مركزی(شعبه خواهران خيابان فرخی)

اسامی زبان آموزان برتر(تاپ) ترم زمستان۹۷ به شرح ذيل ميباشد: