سه شنبه، ۶ شهریور ۱۳۹۷

شعبه سينا مركزی (برادران فرخی)

اسامي زبان آموزان برتر(تاپ)ترم تابستان۹۷ شعبه سينا مركزی (برادران فرخی)
 اسامی زبان آموزان برتر(تاپ) ترم تابستان۹۷ به شرح ذيل ميباشد: