گزيده ای از مقررات و ضوابط موسسه

قابل توجه زبان آموزان محترم موسسه زبانهای خارجی بوعلی سينا گزيده ای از مقررات و ضوابط موسسه

قابل توجه زبان آموزان محترم موسسه زبانهای خارجی بوعلی سينا

گزيده ای از مقررات و ضوابط موسسه

۱- ثبت نام به موقع طبق زمان بندی مشخص هر ترم.

۲- ثبت نام برای متقاضی جديد به صورت حضوری انجام و برای زبان آموزان ترمهای گذشته كه در حال تحصيل ميباشند به صورت غيره حضوری و از طريق سايت انجام می پذيرد.

۳- انصراف قبل از شروع ترم كتباً پذيرفته می شود و پس از شروع كلاس شهريه به هيچ وجه مسترد نمی گردد.

۴- رعايت شئونات اسلامی و نظافت و حضور به موقع در كلاس.

۵- ملزم بودن زبان آموز در حضور به موقع رأس ساعت اعلام شده در كلاس و احتساب ۳ مرتبه تاخير در ورود به كلاس به منزله يك غيبت.

۶- خاموش كردن و بيرون نياوردن تلفن همراه موقع حضور در كلاس.

۷- حداكثر زمان تاخير در ورود به كلاس ۱۰ دقيقه می باشد و پس از آن از ورود زبان آموز به كلاس ممانعت به عمل می آيد.

۸- تا ۴ جلسه غيبت به ازای هر جلسه ۱/۵ نمره از معدل پايان ترم كسر ميشود.

۹- غيبت بيش از ۴ جلسه زبان آموز مردود اعلام ميشود.

۱۰- توجه كامل به مطالب درسی در كلاس، انجام تكاليف محوله و تكرار مطالب درسي در منزل حداقل ۳ برابر ساعت كلاسی جهت پيشرفت زبان آموز طبق برنامه ريزی در هفته الزامی است.

۱۱- با توجه به اعلام زمان امتحان Final , Mid-Term , Quiz آزمونها برگزار و به هيچ عنوان برگزاری امتحان مجدد ميسر نمی باشد.

۱۲- حداقل نمره قبول در امتحان پايان ترم (Final) در سطوح مختلف ۷۵ می باشد و برای سطوحی كه مصاحبه دارند(I۴ , PI۴ , E۴) حداقل نمره قبولی ۸۰ می باشد.

۱۳- مردودی در دو ترم متوالی، زبان آموز به يك سطح پايين تر تنزل خواهد نمود.

۱۴- در صورت ضرورت و نياز مبرم، زبان آموز می تواند پس از گذراندن سطح های I۴ , PI۴ , E۴ از يك ترم مرخصی استفاده نمايد.

۱۵- در مواردی كه برگزاری كلاسهای جبرانی در غير از روزها و ساعت اعلام شده نياز باشد حضور بموقع در كلاس الزامی است.

۱۶- استفاده از تخفيف Top در هر ترم تنها برای يك نفر لحاظ ميگردد و بالاترين نمره كلاس به شرطی كه ۹۵ يا بيشتر باشد، برای مرتبه اول ۲۰ درصد،مرتبه دوم ۴۰ درصد،مرتبه سوم ۶۰ درصد، مرتبه چهارم ۸۰ درصد و مرتبه پنجم به بعد ثبت نام به صورت رايگان خواهد بود.(برای استفاده از تخفيفهای تاپ دوم به بعد حتماً بايستی به صورت متوالی تاپ صورت پذيرد و نيز تخفيف تاپ برای سطح های نوجوانان و بزرگسالان لحاظ ميشود.)

۱۷- بعد از شروع اولين جلسه كلاس ، تغيير در روز و ساعت آن امكانپذير نمی باشد.