آدرس و تلفن شعبات مؤسسه

آدرس و تلفن شعبات مؤسسه زبانهای خارجی بوعلی سينا:

شعبه مركزی برادران:

خيابان فرخی-کوچه اورژانس کلانتری- ابتدای کوچه تأمین اجتماعی

تلفن: ۳۶۲۶۷۰۴۴ - ۳۶۲۶۶۱۲۵  

شعبه مركزی خواهران (واحد استاد نادر طاهری زاده):

خيابان فرخی- كوچه اورژانس كلانتری-به سمت کوچه حنا

تلفن: ۳۶۲۶۲۹۴۴ - ۳۶۲۶۶۱۲۱

شعبه  ۲۲ بهمن واحد خواهران:

 بلوار ۲۲ بهمن کوچه شهيد پيوندی زاده - جنب بانك تجارت 

تلفن:۳۵۲۵۲۰۴۳ - ۳۵۲۶۶۱۲۱

شعبه ۲۲ بهمن واحد برادران:

بلوار۲۲ بهمن-قبل از مجتمع کالج-كوچه طالقانی

تلفن:۳۵۲۵۳۱۳۹ -۳۵۲۶۶۱۲۵

ایمیل: info@basli.ir