واحد سينا مركزی(برادران)

اين آموزشگاه اولين آموزشگاه زبان انگليسی غير دولتی است كه در سال ۱۳۷۵ تاسيس گرديده است.

در حال حاضر در اين آموزشگاه سطح های نوجوانان و بزرگسالان تشكيل می شود.

مدير آموزشگاه: آقای مرتضی روحی

كارمند آموزشگاه: آقای علی طاهريزاده

آدرس: خيابان فرخی، كوچه اورژانس كلانتری، روبروی اورژانس، سمت چپ اول كوچه تامين اجتماعی

تلفن های تماس: ۳۶۲۶۷۰۴۴ - ۳۶۲۶۶۱۲۵