گزيده ای از مقررات و ضوابط موسسه

قابل توجه زبان آموزان محترم موسسه زبانهای خارجی بوعلی سينا

گزيده ای از مقررات و ضوابط موسسه

1- ثبت نام به موقع طبق زمان بندی مشخص هر ترم.

2- ثبت نام برای متقاضی جديد به صورت حضوری انجام و برای زبان آموزان ترمهای گذشته كه در حال تحصيل ميباشند به صورت غيره حضوری و از طريق سايت انجام می پذيرد.

3- انصراف قبل از شروع ترم كتباً پذيرفته می شود و پس از شروع كلاس شهريه به هيچ وجه مسترد نمی گردد.

4- رعايت شئونات اسلامی و نظافت و حضور به موقع در كلاس.

5- ملزم بودن زبان آموز در حضور به موقع رأس ساعت اعلام شده در كلاس و احتساب 3 مرتبه تاخير در ورود به كلاس به منزله يك غيبت.

6- خاموش كردن و بيرون نياوردن تلفن همراه موقع حضور در كلاس.

7- حداكثر زمان تاخير در ورود به كلاس 10 دقيقه می باشد و پس از آن از ورود زبان آموز به كلاس ممانعت به عمل می آيد.

8- تا 4 جلسه غيبت به ازای هر جلسه 1/5 نمره از معدل پايان ترم كسر ميشود.

9- غيبت بيش از 4 جلسه زبان آموز مردود اعلام ميشود.

10- توجه كامل به مطالب درسی در كلاس، انجام تكاليف محوله و تكرار مطالب درسي در منزل حداقل 3 برابر ساعت كلاسی جهت پيشرفت زبان آموز طبق برنامه ريزی در هفته الزامی است.

11- با توجه به اعلام زمان امتحان Final , Mid-Term , Quiz آزمونها برگزار و به هيچ عنوان برگزاری امتحان مجدد ميسر نمی باشد.

12- حداقل نمره قبول در امتحان پايان ترم (Final) در سطوح مختلف 75 می باشد و برای سطوحی كه مصاحبه دارند(I4 , PI4 , E4) حداقل نمره قبولی 80 می باشد.

13- مردودی در دو ترم متوالی، زبان آموز به يك سطح پايين تر تنزل خواهد نمود.

14- در صورت ضرورت و نياز مبرم، زبان آموز می تواند پس از گذراندن سطح های I4 , PI4 , E4 از يك ترم مرخصی استفاده نمايد.

15- در مواردی كه برگزاری كلاسهای جبرانی در غير از روزها و ساعت اعلام شده نياز باشد حضور بموقع در كلاس الزامی است.

16- استفاده از تخفيف Top در هر ترم تنها برای يك نفر لحاظ ميگردد و بالاترين نمره كلاس به شرطی كه 95 يا بيشتر باشد، برای مرتبه اول 20 درصد،مرتبه دوم 40 درصد،مرتبه سوم 60 درصد، مرتبه چهارم 80 درصد و مرتبه پنجم به بعد ثبت نام به صورت رايگان خواهد بود.(برای استفاده از تخفيفهای تاپ دوم به بعد حتماً بايستی به صورت متوالی تاپ صورت پذيرد و نيز تخفيف تاپ برای سطح های نوجوانان و بزرگسالان لحاظ ميشود.)

17- بعد از شروع اولين جلسه كلاس ، تغيير در روز و ساعت آن امكانپذير نمی باشد.

عضویت در خبرنامه
برای اطلاع از آخرین اخبار موسسه، ایمیل خود را در بخش ذیل وارد نمایید.

نظرسنجی
برترين ويژگی يك جلسه فراگيري زبان: