سه شنبه، ۶ فروردین ۱۳۹۸

شعبه بوعلی ۲ (خواهران ۲۲بهمن)

اسامي زبان آموزان برتر(تاپ)ترم زمستان۹۷ واحد بوعلی ۲(شعبه خواهران بلوار۲۲ بهمن)

اسامی زبان آموزان برتر(تاپ) ترم زمستان97 به شرح ذيل ميباشد: