پنجشنبه، ۶ تیر ۱۳۹۸

شعبه بوعلی ۲ (خواهران ۲۲بهمن)

اسامي زبان آموزان برتر(تاپ)ترم بهار۹۸ واحد بوعلی ۲(شعبه خواهران بلوار۲۲ بهمن)

اسامی زبان آموزان برتر(تاپ) ترم بهار98 به شرح ذيل ميباشد: