سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸

شعبه سينا مركزی (برادران فرخی)

اسامي زبان آموزان برتر(تاپ)ترم تابستان۹۸ شعبه سينا مركزی (برادران فرخی)

اسامی زبان آموزان برتر(تاپ) ترم تابستان98 به شرح ذيل ميباشد: